Nyerj Wellness Hétvégét! Játékszabályzat

RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

A "Köszönöm ABC Nyereményjáték" elnevezésű nyereményjáték ("Játék") szervezője a Sales Plusz Kft 4030 Debrecen Selyem u. 6. 3/7, adószám: 24896629-2-09, cégjegyzékszám: 09-09-025847. ("Szervező").

A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat kizárólagosan a Szervező vagy az ő megbízásából eljáró Vállalkozó jogosulti ellátni.

2. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

2.1 A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, a 2.11 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy ("Játékos") vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt

2.1.1.

- a „Köszönöm ABC" Programban résztvevő üzletben vásárol,

- regisztrálja magát, a www.koszonomabc.hu oldalon ("Weboldal"), melynek során megadja a következő valós adatait: teljes név, lakcím, telefonszám, e-mail cím ("Kártya regisztráció"), és ezáltal jogosulttá válik a„Köszönöm ABC Program" kedvezményeire és a nyereményjátékban való részvételre,

- alkalmanként 10.000 - Ft érték felett vásárol bármelyik „Köszönöm ABC" Partner üzletben, ezt a vásárlását regisztrálja a www.koszonomabc.hu oldalon, ahol megadja a "Köszönöm Kártya" számát, valamint a vásárlás tényét igazoló bizonylat sorszámát HOTEL előtaggal pl. HOTEL123456789

- Játék időtartama: 2015.11.02 - 2016.01.04-ig

2.1.2. a Játékban való részvételével, illetve a Regisztrációval egyidejűleg elfogadja a jelen játékszabályzatban ("Játékszabályzat") leírt valamennyi feltételt. (a továbbiakban együtt: "Pályázat").

2.2 A Játékos a nyertesekről a www.koszonomabc.hu oldalon értesül.

2.3 Egy Játékos a Játék időtartama alatt kizárólag egyszer jogosult regisztrálni magát a Weboldalon. Egy Játékos a Játék időtartama alatt korlátlan számú Pályázat beküldésére jogosult, azaz korlátlan számú vásárlást jogosult regisztrálni a 2.1.1. pont szerint a Weboldalra. Amennyiben ugyanazt a "Köszönöm Kártyát", vagy vásárlást igazoló pénztárblokk azonosítókat a Játékos többször regisztrálja be, úgy Szervező az első regisztrációt rögzíti rendszerében, a további, ugyanazon Kártyaszámot, vagy pénztárblokk azonosítókat tartalmazó feltöltéseket törli és a Játék során nem veszi figyelembe.

2.4 A Játékos köteles az adott tárgyhavi Játék végét követő 30 (harminc) naptári napig a vásárlást igazoló pénztárblokkot sértetlen és jól olvasható állapotban megőrizni, és azt a Szervező ez irányú kérése esetén a Szervezőnek vagy Lebonyolítónak bemutatni, amely a nyeremény átvételének előfeltétele.

2.5 Amennyiben a pénztárblokkon található azonosító szám elmosódott vagy egyéb módon sérült, és ezáltal a Játékban történő részvételhez szükséges bármely információ nem olvasható, a Szervező jogosult a Játékos Pályázatát a Játékból kizárni. Bármilyen módon hamisított vagy manipulált pénztárblokkok érvénytelenek és nem vesznek részt a Játékban. A Játékban részt vevő pénztárblokkok érvényességével, valamint a Játékszabályzat jelen pontjában nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező a "Köszönöm Kártya" és pénztárblokkok tulajdonjogával összefüggésben felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

2.6 A Játékosok a Regisztráció során megadott adataik útján kerülnek azonosításra, így az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért Szervezőt, illetve annak partnereit semmilyen felelősség nem terheli.

2.7 A Játékszabályzatnak megfelelő, de nem valós azonosítót tartalmazó "Köszönöm Kártyák" érvénytelenek, és azok nem kerülnek figyelembe vételre a Játékban.

2.8 Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

2.9 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját adataik megadásával küldenek be a Játékba.

2.10 A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és partnerei az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak.

2.11 A Játékból ki vannak zárva a Szervező, a vele jogviszonyban álló Vállalkozók, azok munkatársai, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb harmadik személyek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1)bek.1.pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. Kivételt képez az a dolgozó, aki a nyugták beküldését az üzlet vásárlói nevében végzi. Ez esetben a beküldött bizonylatra fel kell vezetni az eredeti vásárló nevét, és elérhetőségét a későbbi beazonosítás érdekében.

2.12 A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, illetve hamis, vagy hamisított eszközt használnak fel a játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy annak partnerei oldalán okoztak.

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

3.1. A Nyereményjáték 2015.11.02 - 2016.01.04-ig tart. Sorsolások: 2015.12.07, 2016.01.04. A Szervező jogosult a Játékot a Játékosok www.koszonomabc.hu weboldalon történt ezirányú értesítését követően bármikor, indokolás nélkül felfüggeszteni, visszavonni.

3.2. A Játékban való részvételhez szükséges 2.1.1. pont szerinti regisztrációkra a Játék esetleges felfüggesztéséig, visszavonásáig folyamatosan van lehetőség.

4. A JÁTÉK MENETE

4.1. Az a Játékos, aki a Játék időtartama alatt a 2.1.1. pont alapján vásárlását a regisztráció során kapott azonosító felhasználásával regisztrálta, jogosulttá válik a Szervező által adott hónapban meghatározott ajándékra.

4.2. Szervező a Játék időtartama alatt minden hónap utolsó napjának 24.00 órájáig érvényesen beküldött Pályázatok közül az azt követő hónap első hétfőjének 16.00 órájáig, a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással díjakat sorsol ki. A Szervező a sorsoláson a díjak tekintetében összesen 10 (tíz) db tartaléknyertes Pályázatot sorsol ki. A tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a díjakra, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes Pályázata bármely személyi, illetve alaki feltételnek nem felel meg és ezért érvénytelen, illetve a nyertes Játékos vagy az előttük álló tartaléknyertes a jelen Játékszabályzatban meghatározott bármely okból a Játékból kizárásra kerül vagy a nyereményét meghatározott időn belül nem veszi át.

5. NYEREMÉNYEK, NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

5.1.

5.1.1. Amennyiben a sorsolással ajándékra jogosult Játékos az értesítését követő 30 munkanapon belül a Játékban való részvételre és a nyeremény átvételére jogosító, a sorsolásban nyertes vásárlást igazoló, alakilag kifogástalan pénztárblokkot nem tudja bemutatni, vagy a nyereményéért a megadott feltételek szerint nem jelentkezik, úgy elveszíti jogosultságát a nyereményre, és azt a továbbiakban nem követelheti.

5.1.2. Egy Játékos a havi Promóció ideje alatt 1 db ajándékra lehet jogosult.

5.2 Nyeremények 

20 db 2 személyes 2 éjszakás félpanziós pihenés a Köszönöm ABC Program szállásadó partnereinek felajánlásával.

A Nyerteseknek a sorsolást követően a jelentkezés sorrendjében van lehetőségük kiválasztani a nyereményeket.  A nyeremény vouchert a szervező kötelessége eljuttatni a nyerteseknek. 

5.2.1

A Felajánlóra vonatkozó rendelkezések. A Felajánló a sorsolást követően köteles az előzetesen meghatározott összegű és számú nyereményt, a nyerteseknek átadni! Amennyiben a Nyeremény átadása meghiúsul a Felajánló hibájából, úgy a Felajánlót a felajánlott nyeremény összegéig kötbér terheli, amelyből a szervező a nyerteseket kártalanítja.

5.3 Amennyiben a nyertes Játékos Pályázata a jelen Játékszabályzatban meghatározott bármely okból kizárásra kerül vagy a nyeremény kézbesítésére azért nem kerül sor, mert a nyertes Játékos az 5.5. és 5.6 pontokban meghatározott együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, Szervező a nyertes kisorsolását követően kisorsolt pályázót választja nyertesnek (tartaléknyertes). A tartaléknyertesek a sorsolásuk sorrendjében válhatnak jogosulttá a nyereményre az 5.5. és 5.6. pontokban foglaltak szerint, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes Pályázata bármely okból érvénytelen vagy a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül vagy a Tárgynyereményt az 5.6 pontban foglalt időtartamon belül nem veszi át.

5.4 A Nyeremények másra át nem ruházhatók.

5.5 A Szervező a nyeremények nyerteseit legkésőbb az adott sorsolást követő 5 (öt) munkanapon belül értesíti a Regisztráció során megadott e-mail címen ("Értesítés"). A nyertes Játékos az értesítő e-mailben szereplő linken (Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. ) köteles az Értesítés kézhezvételét követő 5 (öt) munkanapon belül visszaigazolni az Értesítést, valamint pontosan megjelölni azt a magyarországi címet, amelyre a nyeremény kézbesítését kéri.

Amennyiben a Szervező a nyertes Játékost a Regisztráció során megadott adatok valótlansága, hiányossága/hibája miatt, vagy egyéb okból nem tudja értesíteni a fenti időtartamon belül, vagy a Játékos az értesítésre nem reagál, úgy ezen körülmény a Szervező és partnerei terhére nem értékelhető, és a Szervező jogosult a tartaléknyertest értesíteni és részére a nyereményt átadni.

5.6 A nyertesek névsorát és elérhetőségeit a Szervező a sorsolást követő legkésőbb 10. napig a Nyereményt felajánló Partnernek átadja.  A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átvételére a futárszolgálat érvényes Általános Szerződési Feltételeiben, Küldeményforgalmi Üzletszabályzatában, valamint a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvényben foglaltak szerint sor kerüljön. Ha a Játékos jelen pontban írt együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása a nyertes részére meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező vagy partnerei terhére nem értékelhető. Amennyiben a nyeremény visszaérkezik a Felajánlóhoz (nem kereste, ismeretlen cím, elégtelen cím vagy egyéb megjelöléssel), a nyeremény átvételére további 5 (öt) munkanapon belül személyesen van lehetőség a Felajánló székhelyén.

5.7 A nyeremények kézbesítése során a kiszállító futár, postai kézbesítő illetve megőrző postahely nem jogosult pénzt kérni a csomag átvételéért. Amennyiben erre mégis sor kerül, Szervező felhívja a nyertes Játékos figyelmét, hogy a csomagot ne vegye át és jelentse ezt az 5.5 pontban feltüntetett Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. cimen.

5.8 Amennyiben a nyeremény a kiszállítás során megsérül, Szervező felhívja a nyertes Játékos figyelmét, hogy a csomagot ne vegye át, hanem a futárral, postai kézbesítővel vetessen fel erről jegyzőkönyvet a helyszínen és a csomagot küldje vissza a Szervező részére az ügy kivizsgálása érdekében. A csomag átvételét követően vagy jegyzőkönyv hiányában Szervező a nyereményre vonatkozóan reklamációt nem fogad el.

5.9 A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Pályázatán feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

6. ADÓZÁS

A Nyereményekhez tartozó esetleges adó fizetési kötelezettséget a Felajánló (megrendelő) viseli. Szervező feladata a Nyertesek kisorsolása, felkutatása, és tájékoztatása.

7. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL

7.1. A Játékról részletes információk a www.koszonomabc.hu oldalon találhatók.

7.2. A résztvevők a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatos további információért, illetve kérdéseikkel, panaszaikkal az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen tudják a Szervezővel a kapcsolatot felvenni.

7.3. A Játék honlapja a következő böngészőtípusokra lett optimalizálva: Chrome 33, Firefox 27, Internet Explorer 8 és frissebb változatai.

8. ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

8.1 Az e Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

8.1.1 a Szervező, mint adatkezelő, és mint adatfeldolgozó a megadott személyes adataikat a Játékkal összefüggésben, a Játék időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje, illetve feldolgozza;

8.1.2 nyertesség esetén nevüket és lakcímüket (kizárólag a település megjelölésével) a Szervező és/vagy partnerei minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza (különösen a Weboldalon feltüntesse);

8.1.3 megadott személyes adataikat – amennyiben a Weboldalon az adott mező kipipálásával ehhez hozzájárultak – a Szervező és partnerei, mint reklámügynökség, a Szervező marketing-kapcsolattartás (Szervező és partnerei termékeinek és szolgáltatásainak ajánlása, hirdetéseinek továbbítása, piackutatás) érdekében célhoz kötötten kezelje és felhasználja;

8.1.4 Játékosokról és a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, amelyet a Szervező és/vagy partnerei a Szervező partnerei termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában illetve hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett; és

8.1.5 részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

A megadott adatok kezelője a szervező Sales Plusz Kft., mint adatkezelő. adatfeldolgozó.

8.2 Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törölését vagy helyesbítését az alábbi címen: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

8.3 A Játékos bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban ne keresse meg őt a Szervező vagy annak megbízottja a 8.1.3. pontban említett módokon, amelyet megtehet a Játékos egy lemondó nyilatkozat alábbi címekre történő megküldésével (a pontos személyes adatait feltüntetve): Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

8.4 A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi (kivéve, ha csak a direkt marketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulását vonja vissza a játékos). Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben a Játék időtartama alatt kizárólag a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulását vonja vissza, a Szervező a Játék szervezéséhez, illetve lebonyolításához szükséges célból, és az ahhoz szükséges ideig a megadott személyes adatait továbbra is kezelheti.

9. VEGYES RENDELKEZÉSEK

9.1 A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremények kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért sem a Szervező, sem annak partnerei semmilyen felelősséget nem vállalnak.

9.2 A Szervező a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes a futárszolgálattal/postai úton megküldött nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a www.koszonomabc.hu oldalon, Kártya regisztráció során megadott adatokért.

9.3 Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

9.4 Ha a játékos adatfeltöltés vagy regisztráció közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve partnerei semmilyen felelősséget nem vállalnak.

9.5 A Játékhoz kapcsolódó adatbázis módosítása kizárólag az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email cimre küldött igény után lehetséges.

9.6 A jelen Játékra és Játékszabályzatra kizárólag a magyar jog irányadó. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassa a résztvevők megfelelő tájékoztatása mellett.

Debrecen, 2015. 11.02.

Sales Plusz Kft.

Szervező

  • Kiss Tamás
  • Telefon: 06-20-260-9506  
  • Munkanapokon: 09:00-17:00
  • Email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.